បុព្វហេតុដែលនាំឲ្យកើត គណៈកម្មការស្រាវជ្រាវវប្បធម៌

ដោយមាននិស្សិតមកពីសកលវិទ្យាល័យនានា និងអ្នកជាតិនិយមខ្លះទៀត ទៅតាមវត្តដែលមានព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមគង់នៅ ដើម្បីចង់ដឹងព័ត៌មានខ្មែរក្រោមផង ដើម្បីចង់បានជាប្រធានបទធ្វើជាសារណាឬនិក្ខេបបទផង។ ជាពិសេស ការិយា​​ល័យយើង បានទទួលនិស្សិតនិងអស់លោកទាំងនោះជាបន្តបន្ទាប់ ដែលពួកគេមានគោលបំណងមកស្រាវជ្រាវពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរក្រោម និងចង់ដឹងពីស្ថានការណ៍នៅឯមានតុភូមិរបស់យើងផង។ ដោយខ្វះឯកសារដើម្បីផ្តល់ជាព័ស្តុតាងផង ដោយមានការលំបាកក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានផង នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ គ.ស.២០០៦ ក្រោយពីគណៈកម្មការសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែរួច ក៏បានឯកច្ឆន្ទបង្កើត គណៈកម្មការស្រាវជ្រាវវប្បធម៌មួយឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់និស្សិតទាំងនោះ ក៏ដូចជាជួយរួមចំណែកក្នុងការស្តារវប្បធម៌របស់យើង

Read more