សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងសង្គម

សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ជាសមាគមមួយបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មផងដែរចំពោះមនុស្សធម៌នៅក្នុងសង្គម ពីព្រោះថាមនុស្សធម៌ គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងសង្គមជាតិនីមួយៗ ដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែបំពេញទៅតាមធនធានរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ ក៏ដូចជាអង្គការសមាគមនីមួយៗទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនមាន។ ដូច្នេះហើយ សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសង្គម ហើយមានការិយាល័យសង្គមកិច្ច ជាអ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចការនេះ ដែលបានលើកនៅផែនការអនុវត្តប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន ហើយក៏ជាតួនាទីដ៏សំខាន់របស់មនុស្សគ្រប់រូបដែលត្រូវបំពេញ និងចូលរួមធ្វើនូវកិច្ចការមួយនេះដោយខានពុំបាន ដើម្បីសង្គមជាតិទាំងមូល។ ​សង្គមមួយដែលរីកចម្រើន និងមានការអភិវឌ្ឍន៍បាននោះ គឺត្រូវមានការចូលរួមពីមនុស្សម្នាក់ៗ ទៅតាមលទ្ធភាព និងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដែលអាចធ្វើទៅបានមិនថាតិចឬច្រើនឡើយ។

Read more