គណៈកម្មការនៃសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាបាននិមន្តទៅសួរទុក្ខដល់សមណនិស្សិតដែលបានទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសថៃ

នៅថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មការនៃសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាបាននិមន្តទៅសួរទុក្ខដល់សមណនិស្សិតដែលបានទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសថៃ ក្រោមការនឹកនាំរបស់ព្រះតេជព្រះគុណអនុប្រធានទី១។ បើតាមរបាយការណ៍របស់ប្រធានសង្គមកិច្ចនៅប្រទេសថៃ បានឱ្យដឹងក្នុងអង្គប្រជុំថា សមណនិស្សិតខ្មែរក្រោមដែលកំពុងសិក្សានៅប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃតាមរយៈសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជូនទៅនោះគឺ ចំនួន ៧៣ ព្រះអង្គ ហើយបែងចែកទៅតាមសាខានីមួយៗ សិក្សានៅអយុធ្យា ៣៥ ព្រះអង្គ, នៅឈៀងម៉ៃ ៨ ព្រះអង្គ, នៅនរគបឋម ១១ព្រះអង្គ,

Read more